Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Vrijdag 1e Kerstdag

25 december 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. J. Fraanje

Tekstgedeelte: Lukas 2:7. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe.

Thema: Kerstpredikatie 1. Christus' menswording een wonder.
Een wonder van soevereine liefde. Een wonder van soevereine wil. Een wonder van soevereine macht. Een wonder van soevereine zegen.

Uit: Eerste zestal predicaties (2009)

Liturgie: Ps.98:2; Artikel 18 Geloofsbelijdenis; Luk.2:1-10;  Lofzang van Zacharias:1; Ps.118:13; Lofzang van Simeon:2

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. D. Monster

Tekstgedeelte: Lukas 2:8-12. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: Gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe

Thema: Kerstpredikatie. De geboorte van Christus aangekondigd.
Aan wie. Door Wie. Op welke wijze.    

Uit: Zie, Mijn Knecht; deel 2 - 10 preken  (208)

Liturgie: Ps.27:3; Geloofsbelijdenis van Nicéa; Luk.2:8-20; Ps.42:5; Ps.138:4; Ps.56:5

2020-12-25 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`