Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

20 december 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. G. van de Breevaart

Tekstgedeelte: Handelingen 4:12. En de zaligheid is in geen Ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, Die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.

Thema: Adventspredikatie. Wat het geloof belijdt van de naam Jezus.
Over die Naam is een heerlijk licht opgegaan. In die Naam wordt ons de weg der zaligheid gewezen. Door die Naam wordt de eigengerechtigheid afgewezen. In die Naam wordt de algenoegzaamheid gepredikt.

Uit: Christus' troostwoord. Zes peken (2019)

Liturgie: Lofzang van Maria:3; Tien Geboden; Hand.4:1-22;  Ps.40:8; Ps.95:2; Ps.97:1

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. Chr. van de Woestijne

Tekstgedeelte: Lukas 1:70-75. Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al dergenen, die ons haten; Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond,En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vrees, In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.

Thema: Adventspredikatie. Het werk Gods in de lofzang van Zacharias. De vervulling der profeten. De verbondsdaad van de HEERE. De dienst van Gods volk.

Uit: Het dal des lofs. Tien preken (2005)

Liturgie: Lofzang van Maria:6; Twaalf Artikelen; Luk.1:57-80; Lofzang van Zacharias:1; Ps.119:83; Ps.132:12

 

2020-12-20 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`