Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

14 juni 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. J. van der Poel

Tekstgedeelte: Ruth 4:9 - 10. Toen zeide Boaz tot de oudsten en al het volk: Gijlieden zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Chiljon en Machlon geweest is, van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Ruth, de Moabietische, Machlons huisvrouw, tot een vrouw, om den naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worde uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats; gijlieden zijt heden getuigen.

Thema: Boaz gaat lossen.
De eerste losser doet afstand. Boaz aanvaardt alles van de hand van Naomi tot lossing. Boaz aanvaardt ook Ruth de Moabitische tot zijn bruid.

Uit: Ruth de Moabitische. 26 preken over het geloofsleven naar aanleiding van het boek Ruth.

Liturgie: Ps.84:1; Tien Geboden; Deut.25:1-10; Ps.146:6,7; Ps.132:9,10;Ps.136:22,23

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Handelingen 20:35. Ik heb u in alles getoond dat men alzo arbeidende, de zwakken moet opnemen, en gedenken aan de woorden des Heeren Jezus, dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 42 Van het achtste gebod.                                                                                                                                          Gij zult niet stelen. Het aardse goed. Het bezitten van dat goed, wat wij van de Heere  ontvangen hebben. Het verkrijgen van dat aardse goed. Hoe zullen wij dat verkrijgen? Hoe gebruiken wij onze goederen?

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.119:15; Twaalf Artikelen; Hand.20:25-38; Ps.62:5,7; Ps.119:18; Ps.37:11

 

 

2020-06-14 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`