Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

07 juni 2020

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. J. van der Poel

Tekstgedeelte: Ruth 4:1 - 6. En Boaz ging op in de poort en zette zich aldaar en zie, de losser, van welken Boaz gesproken had, ging voorbij; zo zeide hij: Wijk herwaarts, zet u hier, gij, zulk een! En hij week derwaarts, en zette zich. En hij nam tien mannen van de oudsten der stad, en zeide: Zet u hier. en zij zetten zich. Toen zeide hij tot dien losser: Het stuk land dat van onzen broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabieten land wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd: Ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende: Aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners, en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks; zo gij het zult lossen, los het; en zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij, dat ik het wete; want er is niemand, behalve gij, die het losse, en ik na u. Toen zeide hij: Ik zal het lossen. Maar Boaz zeide: Ten dage, als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Ruth, de Moabietische, de huisvrouw des verstorvenen, om den naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losser: Ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderve; los gij mijn lossing voor u,want ik zal niet kunnen lossen.

Thema: Boaz in de poort.
De onderhandeling met de eerste losser. De onmogelijkheid voor deze losser om te lossen Het einde der Wet is de meerdere Boaz.

Uit: Ruth de Moabitische. 26 preken over het geloofsleven naar aanleiding van het boek Ruth.

Liturgie: Ps.43:1; Tien Geboden; Ruth 4; Ps.122:1,3; Ps.131:3,4;Ps.119:65

18.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Opembaring 21:8. Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 41 Van het zevende gebod.                                                                                                                                          Gij zult niet echtbreken. Wat de Heere verbiedt: alle onkuisheid. Wat de Heere gebiedt: alle ingetogenheid. Wat de Heere vermaant: alle waakzaamheid.

Uit: De Heidelbergse Catechismus. Deel 2 (2017)

Liturgie: Ps.25:3; Twaalf Artikelen; Openb.21:1-8; Ps.119:21,22,24; Ps.19:5; Ps.73:14

 

 

2020-06-07 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`